Arbeidsongeschiktheid van een bestuurder

Als een bestuurder ziek wordt en niet meer in die functie kan werken, volgt ontslag en aansluitend ontvangt hij een Appa uitkering. Deze loopt meestal maximaal 3 jaar en 2 maanden. Bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid kan de bestuurder een voortgezette uitkering aanvragen.

Afhankelijk van de situatie, ontvangt uw bestuurder deze uitkering voor de duur van de arbeidsongeschiktheid, maar maximaal tot zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Aanvragen voortgezette uitkering

Uw bestuurder kan een voortgezette uitkering aanvragen. Als werkgever bent u wettelijk verplicht hem/haar daar tijdig over te informeren. Als uitvoerder van de Appa neemt APG die zorg graag uit handen.

Uiterlijk 4 maanden voor het verstrijken van de eerste uitkeringsperiode attendeert APG uw bestuurder op de mogelijkheid om een voortgezette uitkering aan te vragen. De bestuurder kan vervolgens tot uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de eerste uitkeringstermijn een voortgezette uitkering aanvragen bij APG.

Een door APG aangewezen keuringsarts stelt met de keuring 'Voorgezette uitkering APPA' vast of de bestuurder volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft. De duur en hoogte van de voortgezette uitkering hangt af van de situatie. De voortgezette uitkering eindigt zodra de bestuurder niet meer arbeidsongeschikt is of zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Informeer uw bestuurder over sollicitatieplicht

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers is in 2010 uitgebreid met het Besluit sollicitatieplicht. Voor politieke ambtsdragers die wegens arbeidsongeschiktheid aftreden, geldt geen sollicitatieplicht.