Veelgestelde vragen over het Appa pensioen

In feite zijn er twee redenen waarom uw pensioen in het UPO 2019 lager uitvalt dan in (een) eerdere UPO(’s). Beide redenen hebben te maken met uw AOW-leeftijd.

Er heeft namelijk in 2019 als gevolg van de wet Temporisering AOW-leeftijd een aanpassing plaatsgevonden van uw AOW-leeftijd. In die zin dat uw AOW eerder ingaat dan daarvóór was bepaald.

Het moment waarop u uw AOW-leeftijd bereikt, is over het algemeen óók de datum waarop uw APPA-pensioen ingaat. Dat betekent dat u door de verlaging van de AOW-leeftijd ook eerder met APPA-pensioen kunt. En dat heeft gevolgen.

Enerzijds gaat uw pensioen dus eerder in. Waardoor APG dat pensioen ook op een eerder moment moet gaan uitbetalen.

En anderzijds bouwt u hierdoor minder lang pensioen op. Waardoor APG ook minder lang premie kan berekenen voor uw APPA-pensioenopbouw.

De consequentie hiervan is dat het door u opgebouwde pensioenbedrag over een langere periode moet worden uitgesmeerd. Waardoor u feitelijk een iets lagere maanduitkering zult ontvangen. Maar wel over een iets langere periode. Als gevolg hiervan blijft uw pensioen in totaliteit (ofwel actuarieel) gelijkwaardig.

Vanaf 1 januari 2014 is de Appa (Algemene pensioenwet politiek ambtsdragers) een middelloonregeling. Uw pensioen wordt berekend op basis van uw jaarlijkse bezoldiging. U bouwt elk jaar een stukje pensioen op van uw pensioengevend salaris in dat jaar. Alle jaarlijks opgebouwde delen vormen samen uw pensioen. Voor de berekening van uw pensioen zijn 4 factoren van belang:

 1. Factor voltijd/deeltijd
  Werkt u voltijd? Dan telt elk kalenderjaar dat u werkt mee voor 1 jaar. Dat wordt uitgedrukt in een factor. Bij voltijd is dat factor 1. Werkt u bijvoorbeeld 80% deeltijd? Dan telt elk kalenderjaar dat u werkt mee voor 0,8 jaar. Dat is dus factor 0,8.
 2. Opbouwpercentage
  U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Het opbouwpercentage is het percentage van de pensioengrondslag (berekeningsgrondslag - franchise) dat per jaar wordt opgebouwd. Dit bedraagt 1,875% per jaar. Het opbouwpercentage dat op u van toepassing is, staat op uw pensioenoverzicht.
 3. Pensioengrondslag
  De pensioengrondslag bestaat uit:
  • 12x de bezoldiging (i.c. wedde of schadeloosstelling) inclusief
  • vakantie-uitkering en
  • eindejaarsuitkering
  Werkte u in deeltijd? Dan wordt gerekend met een voltijdsalaris. Deeltijdwerken wordt namelijk al verrekend in de factor voltijd/deeltijd.
 4. Franchise
  De franchise is het premievrije deel van uw bezoldiging. Daarover betaalt u geen pensioenpremie en bouwt u dus geen Appa-pensioen op. Dat hoeft ook niet, want u krijgt ook AOW.

Eindloonregeling

Tot 1 januari 2014 werd voor de berekening van uw pensioen gekeken naar uw laatst verdiende wedde/schadeloosstelling. Uw pensioen was dus geen afspiegeling van uw bezoldigingsverloop tijdens uw hele politieke carrière, maar van uw laatste bezoldiging.

Het pensioenstelsel is opgebouwd uit drie pijlers:

 1. Staatspensioen (AOW)
  De Algemene Ouderdomswet (AOW) is de basis voor de oudedagvoorziening in Nederland. In principe krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt een AOW-uitkering. De AOW wordt gefinancierd door middel van een omslagstelsel. Dat wil zeggen dat de beroepsbevolking bijdraagt aan de uitkeringen van de huidige AOW’ers. De kosten van de AOW worden deels betaald door de premies en deels door de algemene middelen van de overheid.
 2. Aanvullende pensioenopbouw via de werkgever

  Collectieve bedrijfspensioenen vormen de tweede pijler van ons stelsel. Dit is het pensioen dat werknemers opbouwen via de werkgever. Bedrijfspensioenen worden beheerd door een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling (PPI). Solidariteit is daarbij belangrijk. Het collectief profiteert wanneer het goed gaat en vangt de verliezen op wanneer het slecht gaat.

  Bedrijfspensioenen worden, anders dan de AOW, gefinancierd via de zogenaamde kapitaaldekking. De opbouw van pensioenaanspraken is in dit systeem gekoppeld aan de premiebetaling. De pensioenen worden betaald vanuit het vermogen. Het vermogen is opgebouwd door de pensioenpremies te sparen en te beleggen. Zo bouwt het pensioenfonds het kapitaal op dat nodig is om later de pensioenen uit te betalen.

  De Appa is niet gefinancierd op basis van kapitaaldekking maar op basis van een voorziening opgenomen in de begroting. Dat wil zeggen dat de pensioenen worden betaald uit de begroting van Rijk, provincie, waterschap of gemeente.

 3. Eigen vermogen
  Het ouderdomspensioen dat men opbouwt in een aanvullende pensioenregeling in Nederland is bedoeld als aanvulling op de AOW. Omdat in het verleden de pensioenregelingen voornamelijk gebaseerd waren op een eindloonregeling kon samen met de AOW het ouderdomspensioen uitkomen op 70% van het laatstverdiende inkomen (bij een dienstverband van 40 jaar, waarbij jaarlijks 1,75% wordt opgebouwd). Over het deel van het inkomen waarin de AOW al voorziet, wordt daarom geen ouderdomspensioen opgebouwd. Dit wordt ook wel de "inbouw van de AOW" of franchise genoemd. Omdat er van 70% wordt uitgegaan, staat er in veel regelingen een factor 10/7 maal de AOW-uitkering als bedrag voor de franchise.

Het ouderdomspensioen dat men opbouwt in een aanvullende pensioenregeling in Nederland is bedoeld als aanvulling op de AOW. Omdat in het verleden de pensioenregelingen voornamelijk gebaseerd waren op een eindloonregeling kon samen met de AOW het ouderdomspensioen uitkomen op 70% van het laatstverdiende inkomen (bij een dienstverband van 40 jaar, waarbij jaarlijks 1,75% wordt opgebouwd). Over het deel van het inkomen waarin de AOW al voorziet, wordt daarom geen ouderdomspensioen opgebouwd. Dit wordt ook wel de "inbouw van de AOW" of franchise genoemd. Omdat er van 70% wordt uitgegaan, staat er in veel regelingen een factor 10/7 maal de AOW-uitkering als bedrag voor de franchise.

Verhuist u in Nederland, of verhuist u naar het buitenland, mail dan uw nieuwe adres naar appa@apg.nl.

Met vragen over de fiscale consequenties voor uw pensioen kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst Buitenland, Postbus 2865, 6401 DJ Heerlen.

Met vragen over de AOW kunt u zich wenden tot de Sociale Verzekeringsbank, postbus 1100, 1180 BH Amstelveen. Telefoonnummer: 020-6565656

Met vragen over uw ziektekosten kunt u zich wenden tot het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen), Eekholt 4, 1112 XH Diemen. Telefoon: 020-7978555.

In de periode voorafgaand aan het moment waarop u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt ontvangt u automatisch van ons een aanvraagformulier voor ouderdomspensioen. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt maar ben u nog actief als politiek ambtsdrager, dan ontvangt u van ons het aanvraagformulier zo spoedig mogelijk na uw aftreden, maar op zijn laatst 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Geef het overlijden van uw partner aan ons door via de mail: appa@apg.nl U kunt ons ook bereiken via “Service en Contact” .

De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop de pensioenopbouw is gericht. Dit was 65 jaar, ofwel men ging er van uit dat 40 jaar pensioen werd opgebouwd van het 25e tot 65e levensjaar. Vanaf 1-1-2014 is de pensioenrichtleeftijd 67 jaar en vanaf 1-1-2018 68 jaar. Met andere woorden, bij het bereiken van de leeftijd van 68 jaar is de maximale pensioenopbouw bereikt. Deze aanpassing van de pensioenrichtleeftijd heeft te maken met de verhoogde levensverwachting en de verhoogde AOW-leeftijd.

Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd moet het pensioen actuarieel worden aangepast ten opzichte van de pensioenrichtleeftijd(en) die gold(en) ten tijde van de opbouwfase.

Voorbeeld:

 • Bestuurder De Heer heeft pensioen opgebouwd van 1-3-2009 tot 1-1-2020.
 • Het pensioen opgebouwd tot 1-1- 2014 had als pensioenrichtleeftijd 65 jaar en bedraagt € 1.500,00 per jaar (= A).
 • Het pensioen opgebouwd van 1-1-2014 tot 1-1-2018 had als pensioenrichtleeftijd 67 jaar en bedraagt € 200,00 per jaar (=B).
 • Het pensioen opgebouwd van 1-1-2018 tot 1-1-2020 had als pensioenrichtleeftijd 68 jaar en bedraagt € 100,00 per jaar (=C).

Betrokkene treedt af op 1-1-2020, is op dat moment 67 jaar en zijn pensioen gaat in op datum aftreden. Hij heeft op dat moment al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (in 2020 is de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar en 4 maanden).

Omdat vanaf 1-1-2018 de pensioenrichtleeftijd 68 jaar is, worden de pensioenen A en B actuarieel verhoogd van respectievelijk 65 jaar en 67 jaar naar 68 jaar. Pensioen C wordt niet actuarieel verhoogd, omdat voor dat pensioen al de pensioenrichtleeftijd 68 jaar geldt. Daarna worden alle pensioenen verlaagd naar de leeftijd waarop het pensioen ingaat, in dit geval naar 67 jaar.

Concreet betekent dit dat pensioen A wordt verhoogd naar € 1.816,50 per jaar en pensioen B wordt verhoogd naar € 213,60 per jaar. Pensioen C bedraagt € 100,00 per jaar. In totaal bedragen pensioenen A, B en C € 2.130,10 per jaar. Daarna wordt dit bedrag actuarieel verlaagd naar de leeftijd waarop betrokkene met pensioen gaat, in dit geval 67 jaar.

Het pensioen van De Heer bedraagt op 1-1-2020 € 1.993,77 per jaar.

Uw Appa-pensioen gaat in beginsel in op de pensioengerechtigde (of AOW-) leeftijd. Vanaf 1-1-2014 kunt u ervoor kiezen het pensioen eerder of later te laten ingaan tussen 60 jaar en 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Het pensioen kan echter nog niet ingaan als er nog Appa-pensioenopbouw plaatsvindt (dit doet zich alleen voor als u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt). Dit kan zijn omdat u nog actief bent als politiek ambtsdrager of als u nog recht heeft op uitkering, ook als deze uitkering wegens het genieten van neveninkomsten niet tot uitbetaling komt.

Deeltijdpensioen is niet mogelijk. Met andere woorden een politiek ambtsdrager in deeltijd kan niet tegelijkertijd uit dezelfde functie een deeltijdpensioen ontvangen. Uiterlijk 5 jaar na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gaat het pensioen automatisch in en stopt verdere pensioenopbouw.

Wilt u weten hoe hoog uw pensioen is bij eerdere of latere ingangsdatum, vraag een offerte aan bij Appa-pensioenen. Dit kan per e-mail via appa@apg.nl of per post naar:

Appa-pensioenen
Postbus 4824
6401 JM Heerlen

Nee, u hoeft niet af te treden. Uw pensioen gaat wel in op de dag dat er 5 jaren zijn verstreken na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd. Met andere woorden: u ontvangt uw Appa-pensioen en gelijktijdig ontvangt u uw bezoldiging als bestuurder. Op uw bezoldiging worden geen pensioenpremies meer ingehouden. U bouwt ook géén Appa-pensioen meer op.

Ja. In de situatie dat u pensioenopbouw heeft bij verschillende bestuursorganen, is het mogelijk om het pensioen bij bestuursorgaan X in te laten gaan áls u daar geen pensioenopbouw meer heeft. Uw pensioenopbouw bij bestuursorgaan Y loopt dan gewoon door.

Nee, zolang er pensioenopbouw is en u deelnemer bent in de Appa, is het niet mogelijk om het pensioen eerder te laten ingaan. Ook al is uw uitkering nihil en uw pensioenopbouw 0%. Zolang er recht bestaat op uitkering, bent u actief deelnemer in de Appa en kan uw pensioen (nog) niet ingaan.

Na uw aftreden heeft u recht op een uitkering en is het niet mogelijk uw pensioen te laten ingaan. Er is echter een uitwijkmogelijkheid. U kunt namelijk afzien van uw recht op uitkering. Deze keuze is onomkeerbaar en u kunt dit kenbaar maken op het moment van of vlak na uw aftreden. Er wordt dan geen uitkering toegekend en u bent dan ook geen deelnemer meer in de Appa. Met andere woorden, u kunt daarmee uw pensioen eerder laten ingaan.

Dat kan wanneer uw totale pensioen, als u in 2020 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, niet meer bedraagt dan € 497,27 bruto op jaarbasis. Dit bedrag heet ook wel de afkoopgrens. Deze afkoopgrens wordt jaarlijks, per 1 januari van een jaar, vastgesteld door de Nederlandsche Bank. Bedraagt uw pensioen meer dan de afkoopgrens, dan is afkoop niet mogelijk.

Dit is het beste uit te leggen met een voorbeeld.

 • Oorspronkelijke wedde bedraagt € 10.000,00 per maand.
 • Het eerste jaar is de uitkering 80% van de wedde: € 8.000,00 per maand.
 • De neveninkomsten bedragen € 5.000,00 per maand.

Het bedrag waarmee de uitkering vermeerderd met de inkomsten de laatstelijk genoten wedde overschrijdt wordt in mindering gebracht op de uitkering:

€ 8.000,00 + € 5.000,00 = €13.000,00 - € 10.000,00 = € 3.000,00

De uitkering bedraagt € 8.000,00 - € 3.000,00 = € 5.000,00.

Factor is dan verminderde uitkering/uitkering zonder vermindering: 5.000/8.000 = 0,625

De uiteindelijke opbouw = 0,625 x 1,875% = 1,1719.

Vanaf 1-1-2020 wordt eerst bepaald hoeveel het partnerpensioen bedraagt dat in aanmerking komt voor uitruil naar een hoger ouderdomspensioen. Het bedrag van dit partnerpensioen wordt daarna vermenigvuldigd met een factor. De uitkomst is het bedrag waarmee het ouderdomspensioen wordt verhoogd.

Voorbeeld:

Het ouderdomspensioen, opgebouwd na 1-7-1999, bedraagt € 1.000. Het daarvan afgeleide partnerpensioen bedraagt € 700. De “uitruilfactor” bedraagt in 2020 0,223. Het ouderdomspensioen van € 1.000 wordt, na keuze voor uitruil, verhoogd met:

€ 700 x 0,223 = € 156,10. Dit bedrag wordt daarna actuarieel aangepast aan de pensioengerechtigde leeftijd.